Actievoorwaarden “GAMMA Schaatsactie”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de GAMMA Schaatsactie van GAMMA Nederland (“Gamma”); een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden (Nederland).

Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie gaat u als deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Artikel 1 Actieomschrijving

 • In de actieperiode, van 31 december 2021 om 0.01 uur tot en met 15 januari 2022 om 23.59 uur (hierna: “Actieperiode”) zit in het folderpakket een poster of heeft de consument de mogelijkheid deze in een van de GAMMA filialen op te halen. Vervolgens hangt de consument deze poster zichtbaar op voor het raam en meldt zich vervolgens aan via www.gamma.nl/schaatsen en registreert zich voor deelname aan de actie.
 • Tijdens de deelname aan de actie wordt deelnemer gevraagd in te vullen: voor-, achternaam, e-mailadres, adresgegevens, akkoord op leeftijdsverificatie (18+). Daarnaast dient de deelnemer de geleverde poster ZICHTBAAR in of op het huis te hangen.
 • Alleen inschrijvingen binnen de Actieperiode worden in de trekking meegenomen. Het is niet mogelijk om buiten de Actieperiode om aan deze actie deel te nemen. Iedere deelnemer kan slecht eenmaal meedoen aan deze actie. De poster moet gedurende de actieperiode ZICHTBAAR opgehangen zijn in of op het huis.
 • Gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving. Deze zijn te vinden op www.gamma.nl/schaatsen.Artikel 2 Prijzenpakket

 • Het prijzenpakket bestaat uit: compleet verzorgde rondreis door China (hierna: de Prijs). De prijs heeft een totale waarde van maximaal 10.000,00 euro.

Vb: als er een reis wordt geboekt van 8.750,00 euro bedraagt de te gewonnen prijs 8.750,00 euro en zal het overige bedrag niet worden uitgekeerd. De Prijs zal door een Intergamma BV geselecteerde reisbureau worden geboekt. Afhandeling en betaling van de factuur van de gewonnen Prijs zal ter verantwoording van Intergamma BV liggen.

 • Intergamma BV is niet verantwoordelijk voor enig letsel of (financiële) schade tijdens de reis.
 • Correspondentie over moment van plaatsvinden en reisdocumenten van de Prijs zal volledig plaatsvinden tussen geselecteerd reisbureau en de winnaar.
 • Werknemers van GAMMA en externe partijen waarmee GAMMA samenwerkt aan deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Over de uitslag en toekenning van de Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.
 • De trekking gaat plaatsvinden op het gecertificeerde trekkings engine van Lotify B.V. Dit wordt op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd. Lotify faciliteert de winactie op haar platform en verzocht de benodigde juridische papieren die na afloop nodig zijn.
 • De gewonnen deelnemer wordt op 16 januari 2022 op de hoogte gebracht van het winnen van de prijs.
 • Op 16 januari 2022 wordt de Prijs aan winnende deelnemer van de actie uitgereikt. Datum en tijdstip is in overleg met de winnende deelnemer. De winnende deelnemer van de Prijs, dient voor het in ontvangst nemen van de Prijs zich een geldig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren.
 • De winnende deelnemer kan niet iemand anders in zijn plaats stellen om de Prijs in ontvangst te nemen.
 • De Prijs is niet (geheel of gedeeltelijk) inwisselbaar voor contanten en/of andere prijzen.
 • In geval incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt GAMMA zich het recht voor om deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de Prijs (achteraf) te laten vervallen.Artikel 3 Publiciteit

 • De winnende deelnemer stemt er door middel van deelname aan de Actie mee in dat tijdens het in ontvangst nemen van de Prijs er filmopnames worden gemaakt en dat deze opname wordt geplaatst op de diverse kanalen (website, social media en nieuwsbrief) van GAMMA.
 • Indien de winnende deelnemer op verzoek van GAMMA meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaar. 
 • De winnende deelnemer is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van GAMMA.

Artikel 4 Algemene bepalingen

 • Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt GAMMA zich het recht voor om de betreffende deelnemer uit te sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is GAMMA gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
 • GAMMA, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen producten.
 • GAMMA is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website www.gamma.nl, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. </span>
 • Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
 • De actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.gamma.nl/schaatsen. GAMMA behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.gamma.nl.
 • In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van GAMMA.
 • Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van GAMMA via het contactformulier op www.gamma.nl of telefonisch via 088-010 86 10. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.
 • Klachten kunnen gemeld worden bij info@lotify.nl. Lotify faciliteert de winactie en klantenservice tijdens de actieperiode. Ook verzorgt Lotify de benodigde juridische documenten die nodig zijn na afloop van de winactie.
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van GAMMA) en GAMMA handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.